1. Szervező:

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Kuzama Trade Kft. (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21.).


2. A Játékos:

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.


3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére az alábbi Facebook oldalakon keresztül hirdeti meg:

https://www.facebook.com/yamato.hu

- (https://www.facebook.com/wasabihungary)

3.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a YAMATO TABLE GRILL & SUSHI Restaurant vagy a WASABI Running Sushi & Wok Restaurant Facebook oldalát követik és a Játék lebonyolítására létrehozott, azt meghirdető posztot lájkolják és az esemény alá írt hozzászólásban (komment) megválaszolják a bejegyzésben feltett kérdést.

3.3. A nyeremények sorsolására a YAMATO TABLE GRILL & SUSHI Restaurant és a WASABI Running Sushi & Wok Restaurant Facebook oldalán előre megjelölt időpontban kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező a YAMATO TABLE GRILL & SUSHI Restaurant és a WASABI Running Sushi & Wok Restaurant Facebook oldalán, a poszt alatti kommentben teszi közzé. A Szervező, a nyertesek a nyereményét, a sorsolás eredményének közzétételétől számított 10 napon belül, a nyertesek által megjelölt e-mail címre küldi meg.


4.       A Játék teljes időtartama:

A Játék kezdőnapja: 2023. június 15. 

A Játék zárónapja: 2023. június 26.    12:00 


5.       Sorsolás:

A nyeremény sorsolásának és a nyertesek nevének közzétételi  ideje a játék záró időpontja utáni 48 órán belül történik meg. A Szervező a nyertesek nevét a  YAMATO TABLE GRILL & SUSHI Restaurant és a WASABI Running Sushi & Wok Restaurant Facebook oldalán teszi közzé.


6.       Nyeremény:

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.3. pontban meghatározottak szerint:

Összesen 8 db páros belépőjegy a Yamato -The Drummers of Japan (2023. július 19-én Debrecenben és 2023. július 21-23-án Budapesten) megrendezésre kerülő koncertjére.

6.2. A nyeremény másra is átruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. Amennyiben a nyereményhez adófizetési kötelezettség tartozik, úgy azt a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a YAMATO TABLE GRILL & SUSHI Restaurant és a WASABI Running Sushi & Wok Restaurant hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


7.       Moderálás:

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.


8.       Adatkezelés:

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Kuzama Trade Kft. (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21. továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Kuzama Trade Kft. (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21.) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (wasabi2@wasabi.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Kuzama Trade Kft. 1065 Budapest, Podmaniczky u. 21.)


9.       Jogorvoslat:

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.


10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása:

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.


11.   Záró rendelkezések:

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.