Adatkezelési tájékoztató
2019.
Jelen tájékoztató felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente
történik͘
Hatályba lépés: 2019͘ április 1͘ napja
Bevezetés
z adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „ datkezelési tájékoztató”) célja, hogy a WSB Zrt., mint
franchise átadó, valamint az Adatkezelők között megjelölt gazdasági társaságok, mint franchise
átvevők által franchise rendszerben
(Wasabi Franchise Rendszer) működtetett valamennyi
tevékenysége, szolgáltatása során kezelt adatok adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme
érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és a felhasználók/érintettek jogairól és
jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadja͘
Jelen tájékoztató hatálya az datkezelők között felsorolt gazdasági társaságokra és azon természetes
személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed͘ jelen tájékoztatóban rögzített
adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul͘ tájékoztató hatálya
nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen
olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy
nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat͘ Jogi személy az
egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány͘
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön jogait minden esetben tiszteletben tartjuk, jelen datkezelési
tájékoztató rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, kéréseit a jogszabályban
rögzített határidőn belül teljesítjük͘ z datkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
tevékenységük során a jelen datkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kezelik azokat a személyes adatokat, amelyek az datkezelők
honlapjának (http://wasabi͘hu/) (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése, valamint a személyes
kapcsolatfelvétel során a birtokunkba kerülnek͘ Mottónk: „Partnereink adatait úgy kezeljük, ahogy mi
várjuk el saját adataink kezelését másoktól͘”
1. személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek.
1.1. Jogszerűség elve: az datkezelők az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzik͘ nnak
érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell
alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie,
ideértve az datkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az
érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést
megelőzően megteendő lépéseket͘
1.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az datkezelők biztosítják, hogy Ön, mint érintett
tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól͘ z datkezelők minden szükséges
2
információt az érintett rendelkezésére bocsátanak, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének
konkrét körülményeit és kontextusát͘ Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes
adatainak kezeléséről͘
1.3. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történik͘ z datkezelők az datkezelési tájékoztatóban meghatározott célokkal össze nem
egyeztethető módon adatokat nem kezelnek͘ Nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés͘
1.4. dattakarékosság elve: az datkezelők adatkezelése során szem előtt tartják, hogy a személyes
adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a
szükségesre kell korlátozódniuk͘
1.5. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, az
Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek͘
1.6. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé͘
1.7. Integritás és bizalmas jelleg elve: az datkezelők az adatkezelést oly módon végzik, hogy minden
megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosítanak annak érdekében, hogy a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése,
megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelme is biztosítva legyen͘
1.8. Elszámoltathatóság elve: az datkezelő felelős a jelen datkezelési tájékoztatóban rögzített
személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásáért, továbbá az adatkezelés jelen
datkezelési tájékoztatónak történő megfelelésének igazolásáért͘
2. datkezelési tájékoztatónkban használt alapvető fogalmak.
2.1. Felhasználók: a honlapunk olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy
vagy más jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a honlapon
vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb͘) a hírlevélre
regisztrál vagy ajánlatot kér͘
2.2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes
személy Felhasználó, vagy az datkezelőkkel szerződést kötött egyéni vállalkozó illetve társaság
velünk kapcsolattartásra kijelölt munkatársa͘
2.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján
azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés͘
2.4. datkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
- az alkalmazott eljárástól
függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
3
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása͘
2.5. Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként
postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az
általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb͘ szóló tájékoztató, reklámanyag, mely
küldéséhez az Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással͘
2.6. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát,
beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre
kerüljenek͘
2.7. datvédelmi tájékoztató elfogadása: az Érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet
(továbbiakban:
„checkbox”) megfelelő kitöltésével úgy nyilatkozik, hogy a jelen datvédelmi
tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja͘
2.8. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri͘
2.9. dattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné
tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges͘
2.10. dattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele͘
2.11. datkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából͘
2.12. datfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik͘
2.13. datfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi͘
2.14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az datkezelővel vagy az
datfeldolgozóval͘
2.15. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok͘
2.16. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat
kategóriájába͘
4
2.17. datvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi͘
2.18. cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a
felhasználó számítógépén͘
2.19. IP-cím: internethez kapcsolódó számítógépek és egyéb eszközök egyedi
azonosítószáma
(internetprotokoll-cím)͘
3. z datkezelők:
Név: WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2000 Szentendre, Rab Ráby tér 6͘
Cégjegyzékszám: 13-10-041901
dószám: 26640424-2-13.
Elektronikus elérhetőség: wsbzrt@gmail͘com
Képviseletében eljár: dr͘ Bródi Béla Árpád vezérigazgató
Képviseleti jog: önálló
Név: Kuzama Trade Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 21͘
Cégjegyzékszám: 01-09-333041
dószám: 26576750-2-42
Elektronikus elérhetőség: debreczenik@wasabi͘hu
Képviseletében eljár: Debreczeni Károly Rudolf ügyvezető
Képviseleti jog: önálló
Név: Minimal Design Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 91͘
Cégjegyzékszám: 01-09-997434
dószám: 14114429-2-43
Elektronikus elérhetőség: minimaldesign@citromail͘hu
Képviseletében eljár: Takó László ttila ügyvezető
Képviseleti jog: önálló
Név: Nagano Trade Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 15͘
Cégjegyzékszám: 01-09-337983
dószám: 26664189-2-41
Elektronikus elérhetőség: eotvossandor0@gmail͘com
Képviseletében eljár: Eötvös Sándor György ügyvezető
Képviseleti jog: önálló
Név: Tokomu Trade Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 91͘
5
Cégjegyzékszám: 01-09-333581
dószám: 26586182-2-42
Elektronikus elérhetőség: tokomutrade@gmail͘com
Képviseletében eljár: Bándy nna Beáta ügyvezető
Képviseleti jog: önálló
Név: ZEBR ÜZLETHÁZ Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester u͘ 28͘ I͘ em͘ 5͘ ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-175734
dószám: 12730917-2-43
Elektronikus elérhetőség: zebrauzlethaz@wasabi͘hu
Képviseletében eljár: Gergely Katalin ügyvezető
Képviseleti jog: önálló
Név: ABChikuma Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 28͘ B͘ lph͘ I͘ emelet 5͘
Cégjegyzékszám: 01-09-708614
Adószám: 12892666-2-43
Képviseletében eljár: Takó László ttila ügyvezető
Képviseleti jog: önálló
továbbiakban együttesen datkezelők.
Tevékenységünk:
Szabályszerűen bejegyzett és működő magyar gazdasági társaságok
vagyunk.
A WSB Zrt.,
mint
jogtulajdonos franchise átadó és a további datkezelők, mint franchise átvevők által franchise
rendszerben (Wasabi Franchise Rendszer) működtetjük szolgáltatásainkat.
Országosan a WSB Zrt͘ működteti a „http://wasabi.hu” honlapot és a hozzá tartozó webshopot,
valamint a további datkezelők mi üzemeltetjük a Wasabi Éttermeket és a házhozszállítást.
Valamennyien a GDPR alapján datkezelőknek minősülünk, különösen mert a Honlapot használók
személyes adatait
(pl͘ név, lakcím, IP-cím) kezeljük, mérjük a Honlap használatát, és a
megtekintéseket biztonsági okokból naplózzuk. A Honlapunk meglátogatása során az datkezelők
internetes szervere automatikusan regisztrálja a felhasználók IP címét és számítógépe operációs
rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját͘ Online marketing tevékenységünk
során hírlevelet küldünk Önnek͘ Ha valamely szolgáltatásunk kapcsán e-mailben vagy a Honlapon
keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, így különösen asztalt foglal Honlapunkon keresztül vagy a
webshopon keresztül étel kiszállítást kér tőlünk, illetve, ha ajánlatot kér tőlünk, vagy szerződést
kötünk, úgy az adott szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges mértékben és
időtartamban kezeljük személyes adatait͘
4. Hírlevélre történő regisztráció
Honlapon a hírlevére történő feliratkozás regisztrációhoz kötött, amely regisztráció során Ön
megadja az e-mail címét, amely e-mail címre reklámot tartalmazó levelet kizárólag abban az esetben
küldünk, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult͘ z érintett a jelen tájékoztató
6
rendelkezéseit szem előtt tartva és megfelelő tájékoztatását követően külön hozzájárul ahhoz, hogy
az datkezelők a reklám hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezeljék͘ z datkezelők
kéretlen reklámüzenetet nem küldenek͘
hozzájárulás a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön, mint a Honlapot felkereső felhasználó, a
hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet kitölti, kipipálja, majd a regisztrációt követően
kaphat tőlünk hírlevelet͘ z datkezelők jogszabályi kötelezettségének eleget téve
adatbázist
vezetnek a hírlevélre feliratkozókról és tilalmi listát a hírlevélről leiratkozókról͘
4͘1͘ z érintettek köre:
A
http://wasabi.hu” Honlapot felkereső felhasználók, akik a Wasabi Étterem
hírlevelére
regisztrálnak͘
4.2͘ z adatkezelések célja:
· gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
· leadott rendelések vagy asztalfoglalás pontos kezelése,
· tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,
· adatbázisban történő tárolás͘
4͘3͘ z adatkezelések jogalapja:
· az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása,
· az datkezelők a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást kötelesek vezetni͘ (Grt͘ 6͘ § (5) bekezdése͘)
4͘4͘ kezelt adatok köre és célja:
az Ön neve azonosítás
az Ön születési dátuma születésnapi köszöntő és kedvezményre való emlékeztető küldése
az Ön e-mail címe hírlevél kiküldése miatt, általános kapcsolattartás
a feliratkozás dátuma technikai művelet végrehajtása͘
a feliratkozáskori IP cím technikai művelet végrehajtása͘
4͘5͘ z adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön͘
4͘6͘ z adatkezelések időtartama:
· a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig,
· de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél megnyitásától számított 24 hónap͘
7
4͘7͘ Hírlevélről történő leiratkozás:
Önkorlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről͘ Ebben az esetben
minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és
további reklámajánlatainkkal nem keressük meg͘
hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint,
amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét:
· a hírlevelünk végén elhelyezett link segítségével,
· postai úton: az üzemeltetők székhelyére küldött levelében,
· elektronikus úton: info@wasabi͘hu e-mail címre küldött üzenetben͘
4͘8͘ Tájékoztatjuk, hogy a Grt͘ 6͘ § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek
személyes adatairól nyilvántartást vezetünk͘ z ebben a nyilvántartásban rögzített
- a reklám
címzettjére, azaz Önre vonatkozó
- adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezeljük͘
4͘9͘ z datkezelők az Ön adatait nem továbbítják
3͘ személy részére, azt kizárólag saját
adatbázisukban tárolják͘ z Ön adataihoz kizárólag az datkezelők marketing vagy értékesítési
tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá͘
5. Cookie információk és Google Analytics
Honlapunk üzemeltetője a Honlap működéséhez jelenleg ún͘ sütiket (angolul: cookie) alkalmaz.
Weboldalunk a Google webelemző szolgáltatását, a Google nalytics alkalmazást használja͘ A Google
nalytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján az datkezelők számára állít
össze jelentést, ad információkat a weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl.
hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon)͘ z internet működési elve miatt a Honlap
üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét a Google nalytics szolgáltatás
alkalmazásakor͘ Google nalytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét,
hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak
arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely meghatározásnak” is
nevezik)͘ További információk a Google cookie-kal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies Részletes tájékoztatás a Google adatvédelmi
irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
5.1. A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy elsősorban az alábbiakról nyújtson tájékoztatást
az datkezelők részére:
· hány látogató kereste fel Honlapunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Honlapunkon,
· a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a
Honlapon és hova lépett be͘
5.2. A Google Analytics cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének beállításainál
megakadályozhatja, azonban ez a Honlap megfelelő működését korlátozhatja͘
felhasználó
8
megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
által, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található
böngészőmodul telepítése szolgál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
5͘3͘
Google nalytics három JavaScript-könyvtárat (címkéket) támogat a Honlap használatának
méréséhez: gtag͘js, analytics͘js és ga͘js͘ gtag͘js és az analytics͘js a következő cookie-kat állítja be:
cookie típusa cookie funkciója időtartama
- ga - a felhasználók megkülönböztetésére szolgál, 2 év,
- gid - a felhasználók megkülönböztetésére szolgál ,24 óra,
- gat - a lekérési arány szabályozására alkalmazható, 1 perc,
AMP_TOKEN olyan tokent tartalmaz, amely az ügyfél azonosítójának az MP ügyfélazonosító
szolgáltatásból történő letöltésére használható, 30 perctől - 1 évig,
- gac - <propertyid> kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára, 90 nap,
ga͘js a következő cookie-kat állítja be:
cookie típusa, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama,
- utma - a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. rról nyújt információt,
hogy a felhasználó meglátogatta-e már korábban a weboldalt, ezáltal meghatározható, hogy ki az új
látogató a weboldalon. A cookie frissül minden alkalommal, amikor az adatokat elküldik a Google
Analyticsnek, beállítástól/frissítéstől számított 2 év,
- utmt - a lekérési arány szabályozására szolgál, 10 perc,
- utmb - új munkamenetek / látogatások meghatározására szolgál Beállítástól/ frissítéstől számított
30 perc,
- utmc - az
_utmb cookie-val együtt működött annak megállapítására, hogy a felhasználó új
munkamenetben / látogatásban volt-e͘böngésző bezárásáig,
- utmz - azt követi nyomon, hogy a látogató honnan jutott a weboldalra Beállítástól/frissítéstől
számított 6 hónap,
- utmv - látogató szintű, egyénileg változó adatok tárolására szolgál͘ Ez a cookie akkor jön létre,
amikor a fejlesztő a setCustomVar módszert használja látogató szintű, egyénileg változó adatokkal.
Beállítástól/frissítéstől számított 2 év.
6. sztalfoglalás és ételrendelés a Honlapon található elérhetőségeken.
Honlapon megtalálható telefonszám és e-mail cím, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az
datkezelőkkel felvenni a kapcsolatot͘
sztalfoglalás: kezdeményezheti telefonon keresztül, ebben az esetben a kollégáink a foglalás nevét,
a pontos dátumot és telefonszámát fogják elkérni, ha a Honlapon keresztül adja le asztalfoglalási
9
szándékát, szükség lesz e-mail címére, amelyre küldeni fogjuk a visszaigazoló üzenetet, a foglalás
nevére, dátumára és telefonszámra͘
Ételrendelés: a webshopban Ön a vásárlói kosarába összerakja a megrendelni kívánt termékeket,
megadja e-mail címét, melyre az érintett datkezelő részéről kapni fog egy visszaigazoló üzenetet a
rendelésének részleteivel͘
megrendelés teljesítése érdekében szükségünk van az Ön nevére,
szállítási címére és egy telefonszámra, amin Önt elérhetjük͘
mennyiben Ön az erre szolgáló jelölőnégyzet pipálásával úgy nyilatkozik, hogy jelen datkezelési
tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte és az adatainak kezelését és tárolását az érintett
datkezelő által elfogadta, akkor Ön regisztrál webshopunkba, ami egyben magában foglalja
hozzájárulását hírlevelünk küldéséhez͘ hírlevélről történő leiratkozásra vonatkozó lehetőségeket
lásd a 2͘7͘ pontban͘
6͘1͘ z érintettek köre: megrendelő, asztalfoglalást kezdeményező személyek͘
6͘2͘ z adatkezelések célja: az Ön tájékoztatása, az Ön asztalfoglalási vagy ételrendelési igényének
teljesítése͘
6.3. Az adatkezelés jogalapja:
· önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás,
· az datkezelők a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást
kötelesek vezetni͘ (Grt͘ 6͘ § (5) bekezdése͘)
6͘4͘ kezelt adatok köre és célja:
az Ön neve azonosítás
az Ön e-mail címe͘ információ megadása
az Ön mobil telefonszáma információ megadása, gyors elérhetőség
a szállítás címe megrendelés teljesítése
6͘5͘ z adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön͘
6͘6͘ z adatkezelések időtartama:
· a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig͘
6.7͘ z datkezelők az Ön adatait nem továbbítják
3͘ személy részére, az kizárólag saját
adatbázisukban tárolódik͘ z Ön adataihoz kizárólag az datkezelők marketing vagy értékesítési
tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá͘ mennyiben telefonon keres meg bennünket
asztalfoglalás végett, adatait papír alapon tároljuk a foglalás időpontjáig, utána a papír
megsemmisítésre kerül͘
10
7. Catering szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése
Amennyiben ajánlatkérésére vagy egyéb más megkeresés útján közöttünk Megbízási szerződés jön
létre catering szolgáltatás nyújtására és Ön egyéni vállalkozó, vagy a velünk szerződést kötő társaság
munkatársaként kapcsolattartásra kijelölt személy, úgy személyes adatait a szerződésben rögzítjük͘
7͘1͘ z érintettek köre: az érintett datkezelővel Megbízási szerződést kötő egyéni vállalkozók,
valamint vállalkozások kapcsolattartásra kijelölt munkatársai͘
7͘2͘ z adatkezelések célja: a szerződés teljesítése͘
7.3. Az adatkezelés jogalapja:
· a szerződés teljesítése, amelyben az érintett vagy annak munkáltatója az egyik fél vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele,
· az datkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000͘ évi C͘
törvényben előírt kötelezettség͘
7͘4͘ kezelt adatok köre és célja:
az Ön neve azonosítás
az Ön levelezési címe információ megadása
az Ön e-mail címe információ megadása
az Ön mobil telefonszáma információ megadása
7͘5͘ z adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön
7͘6͘ z adatkezelések időtartama: amennyiben a köztünk lévő Megbízási szerződés megszűnik az Ön
részére kiállított utolsó számlára vonatkozó (a 2000͘ évi C͘ törvényben előírt) megőrzési idő (8 év)
letelte után a megadott adatok törlésre kerülnek͘
Megbízási szerződés megszűnésnek napját
követően az érintett datkezelő csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet nem végez
rajtuk.
8. datfeldolgozó.
8͘1͘ z datkezelők adatfeldolgozót vesznek igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:
· Honlap üzemeltetés, karbantartás:
Név: DotRoll Kft͘
Székhely: 1148 Bp, Fogarasi út 3-5.
Képviselő: Busai Gábor
Elérhetőség: + 36 1 432 3232
11
· Informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltatás:
Név: DotRoll Kft͘
Székhely: 1148 Bp, Fogarasi út 3-5.
Képviselő: Busai Gábor
Elérhetőség: + 36 1 432 3232
· Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció,
célzott reklám megjelenítés:
Név: Google LLC
Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Képviselő: N/
Elérhetőség: N/
Weboldal: https://www.google.com/
· Célzott reklám megjelenítés:
Név: Facebook Inc͘
Székhely: 1600 mphitheatre Parkway, Mountain View, C
94043, US
Elérhetőség: +1 650-543-4800
Weboldal: https://www.facebook.com/
· dó és számviteli kötelezettségek teljesítése: - PerfActa Kft
Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József u͘ 11
Képviselő: Fülpesi Krisztina
Elérhetőség: + 36 20 404 0966
8.2. Ha az adatkezelést az datkezelő nevében más végzi, az datkezelő kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi
követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására͘
8͘3͘ z datkezelők fenntartják a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes
tájékoztatását követően, amely történhet a jelen datvédelmi tájékoztató megfelelő módosításával
és Honlapon történő közzétételével is͘
9. datkezelés biztonsága.
9͘1͘ datkezelőként megteszünk minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálni tudjuk az Ön számára, így különösen a személyes adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
9͘2͘ z adatfeldolgozókkal közösen olyan intézkedéseket hozunk, melyekkel biztosítani tudjuk az Ön
számára, hogy a nevünkben eljáró, az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az datkezelők
12
utasításainak megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály
kötelezi őket͘
Megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan͘
jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt
az datkezelők az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével okozták͘
9.3. A papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megtesszük a szükséges intézkedéseket
különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében͘
Az általunk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, biztonságosan őrizzük és védjük a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen͘
10. z Ön jogai.
Ön jogosult kérelmezni az datkezelőktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához͘
10͘1͘ Tájékoztatáshoz való joga
z Ön részére jelen datkezelési tájékoztatóval biztosítjuk, az előzetes és megfelelő tájékoztatást
adatkezelési tevékenységünkről az önkéntes adatkezelési hozzájárulásának megadása előtt͘
10͘2͘ z érintett hozzáférési joga
Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezelik-e az datkezelők az Ön személyes
adatait.
z Ön kérelmére tájékoztatást adunk az alábbiakról:
· az általunk kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
· az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
· az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról,
· az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
· az igénybe vett adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás
céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
· az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
13
· az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről,
· adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről͘
z Ön megkeresésére a GDPR irányadó rendelkezései alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk͘
mennyiben a tájékoztatást megtagadjuk, úgy 1 hónapon belül írásban közöljük a tájékoztatás
elmaradásának okát továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be
panaszt, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával͘ mennyiben az Ön kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy túlzó jellegű a tájékoztatást megtagadhatjuk, illetve adminisztrációs díjat
számolhatunk fel a tájékoztatás megadásáért͘
10͘3͘ Érintett helyesbítéshez való joga:
Ön kérheti az datkezelőktől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok
kiegészítését͘ z datkezelők az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül
intézkednek͘
10͘4͘ Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):
Ön jogosult arra, hogy kérésére az datkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre
vonatkozó személyes adatokat͘
10͘5͘ Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az datkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak
esetén:
· amennyiben Ön vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg ellenőrizzük azt,
· az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
· már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
· amennyiben Ön az adatkezelése ellen tiltakozik, azon időtartamra, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az datkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett jogos érdekével szemben͘
10͘6͘ Érintett adathordozhatósághoz való joga:
Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére
továbbítsuk͘
10͘7͘ Érintett tiltakozáshoz való joga
Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha
az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii)
ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor͘
14
tiltakozás jogszerűségét
15 napon belül megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a
tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek͘ Amennyiben a meghozott
döntésünkkel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz
fordulhat.
10͘8͘ Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik͘ Ha Ön tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők͘
10͘9͘ utomatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást, Ön jogosult arra, hogy
ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is -
alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené͘
z előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
· a közöttünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
· az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Kérjük, hogy a jelen datvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden
kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezzen:
· postai úton: az datkezelők székhelyére küldött tértivevényes- ajánlott levelében,
· elektronikus úton: az info@wasabi.hu e-mailcímre küldött üzenetben͘
11. Jogorvoslati lehetőségek.
11͘1͘ Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az datkezelőket keresse meg, valamint
szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken:
· postai úton: az datkezelők székhelyére küldött levelében,
· elektronikus úton: az info@wasabi͘hu e-mailcímre küldött üzenetben͘
11͘2͘ Bírósághoz fordulás joga:
Ön jogainak megsértése esetén az datkezelők ellen bírósághoz fordulhat͘ bíróság az ügyben soron
kívül jár el͘
per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik͘ per az Ön választása szerint az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható͘
15
11͘3͘ datvédelmi hatósági eljárás:
Ön jogainak megsértése esetén jogosult panaszával a Nemzeti datvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Név: Nemzeti datvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C͘
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf͘: 5͘
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
12. z datkezelési tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok
12͘1͘
z
datkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon
datkezelésekre, amikor Ön az datkezelők bármelyikével a Honlapon keresztül vagy egyéb módon
kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon vagy az datkezelők által üzemeltetett
valamely weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezeléseket
is.
jelen datkezelési tájékoztató hatálybalépésének a napja
2019. április
1͘ z datkezelési
tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak͘
12͘2͘ z datkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy az datkezelési tájékoztatót és a Honlap
használatával kapcsolatos tudnivalókat időről időre, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül
módosítsák͘ z datkezelők biztosítják, hogy a hatályos datkezelési tájékoztató a Honlapon
folyamatosan elérhető legyen͘
12.3. Valamennyi érintett a jelen datkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a
személyes adatai kezelésére az adatkezelés napján hatályos datkezelési tájékoztató rendelkezései
az irányadók͘
12͘4͘ z datkezelők szolgáltatásaik nyújtása és a személyes adatok kezelése során különösen az
alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:
· az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679͘ (2016͘ április 27͘) számú általános adatvédelmi
rendelete
· 2013͘ évi V͘ törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk͘)
· 2011͘ évi CXII͘ törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv͘)
·
2008͘ évi XLVIII͘ törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(Grt.)
·
2001͘ évi CVIII͘ törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv͘)